Όροι Χρήσης

Για τη δική σας ενημέρωση παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους παρακάτω Όρους Χρήσης που διέπουν την ιστοσελίδα μας.

Όλοι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας έχουν δωρεάν πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι αναρτημένες όπως φωτογραφίες, κείμενα, διευθύνσεις και ηλεκτρονικές συνδέσεις. Η χρήση των πληροφοριών είναι αυστηρώς προσωπικές και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκμετάλλευση των πληροφοριών αυτών για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Απαγορεύεται αυστηρώς η αναδημοσίευση, η φωτοτύπηση και η μετάδοση με ηλεκτρονικό, ή άλλο τρόπο, ακόμη και μελλοντικό, όλου ή μέρους της ιστοσελίδας, χωρίς την έγγραφη άδεια του δικαιούχου www.sitia-agency.gr.

 

Όροι Χρήσης & Ασφάλεια Δεδομένων


H χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών τουsitia agency.

 

Προστασία Προσωπικού Απορρήτου

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του www.sitia-agency.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).
Η εταιρία sitia agency ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το Internet.Αποστολή στοιχείων με την φόρμα επικοινωνίας & τη φόρμας κράτησης εισιτηρίου.

Για την επικοινωνία του επισκέπτη με το sitia agency, ή και την κράτηση εισιτηρίου απαιτούνται: Ονοματεπώνυμο - Τηλέφωνο - E-mail, τα οποία και διατηρούνται στο αρχείο της εταιρίας. Το www.sitia-agency.gr σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να διαθέτει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους και το αρχείο υπάρχει καθαρά για λόγους επικοινωνίας. 

 

Links to other sites ("Δεσμοί")

Το www.sitia-agency.gr  περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το  www.sitia-agency.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν .


IP Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο www.sitia-agency.gr αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων ή κακόβουλων επιθέσεων προς το www.sitia-agency.gr.


Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Το www.sitia-agency.gr  διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Το  www.sitia-agency.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης, από τη φόρμα επικοινωνίας ή κατά την κράτηση εισιτηρίου, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας.
Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.